Společné jmění manželů

Společné jmění manželů, též SJM, tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo společně za trvání manželství,

s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.