Kolaudace

Kolaudace je povolení k užívání stavby příslušným stavebním úřadem.

Účelem kolaudace je ověřit soulad stavby s územním rozhodnutím, stavebním povolením a projektovou dokumentací. Dále se ověřuje bezpečnost staveb a vymezuje účel jejich užívání. Kolaudace má formu buď kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby.